Ponad 7500 artykułów dostępnych bezpośrednio w magazynie
Gwarancja najniższej ceny
Twój partner w astronomii
Legalny > Regulamin

Regulamin

Wersja aktualna na dzień 28 maja 2022 r.

1. Obszar zastosowania

Nasze ogólne warunki (OW) mają wyłączne zastosowanie. Warunki, które są sprzeczne z naszymi warunkami ogólnymi lub odbiegające od nich nie są akceptowane, chyba, ze zostały uzgodnione na piśmie.

2. Zawarcie umowy

Umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia/dostawy towaru lub w momencie pisemnego potwierdzenia w przeciągu 5 dni po otrzymania wpłaty zaliczki na nasze konto. Umowę można zawrzeć w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Automatycznie wysyłany podczas zamawiania e-mail potwierdzający nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy.

Zawarcie umowy wiążącej prawnie ma miejsce, gdy odpowiednia instytucja w Niemczech – Federalny Urząd Gospodarczy i Kontroli Eksportu posiada wymagane zezwolenia aby prowadzić sprzedaż, dostawy, doręczenia i/lub eksport towarów.

3. Koszty wysyłki

Koszty wysyłki są zależne od liczby i ciężaru paczki oraz kraju adresu dostawy. Koszty wysyłki w zależności od wagi i kraju znajdują się w tabeli na naszych stronach. Kiedy wybierzemy produkt, dodamy go do koszyka i podamy adres, otrzymamy dokładne koszty wysyłki, zanim zrealizujemy zamówienie.

4. Ceny

Podane ceny są cenami końcowymi zawierającymi VAT. Podczas zamówień z adresem wysyłki poza Unią Europejską ceny te są cenami netto. Przy dostawie do krajów spoza UE dochodzą cła, podatki i opłaty. 

5. Termin płatności

Zapłata ceny zakupu przypada na moment zawarcia umowy (tzn. w momencie dostawy towaru lub otrzymaniu pisemnego potwierdzenia ze zobowiązaniem dostawy).

6. Zapłata

Możliwości zapłaty:

  •        karta kredytowa (akceptowane karty VISA, MasterCard i American Express),
  •        pobranie pocztowe (jeśli jest oferowane w kraju dostawy, z opłatą za pobranie),
  •        zaliczka (możliwość otrzymania 1% rabatu od kwoty rachunku, jednak z wyjątkiem artykułów o ustalonych cenach),
  •        PayPal,
  •        Giropay (tylko w Niemczech),
  •        Sofortüberweisung.de (tylko w Niemczech).

Zastrzegamy sobie prawo, aby indywidualnie ograniczyć możliwości płatności.

7. Zastrzeżenie własności

Do momentu całkowitej zapłaty dostarczony towar pozostaje własnością NIMAX GmbH.

8. Kontrola eksportu

8.1. Kupujący jest zobowiązany do dotrzymania wszelkich zakazów i ograniczeń obowiązujących w Unii Europejskiej, kontroli eksportu do USA, łącznie z obowiązującymi krajowymi i indywidualnymi embargami, a także dotrzymania praw przekazania osobom trzecim.

8.2. Kupujący jest zobowiązany, trzymać się zakazu używania zakupionych produktów do celów militarnych / wojskowych lub w połączeniu z bronią ABC.

8.3. Jeśli kupujący złamie zapis z punktów 8.1 lub 8.2, nałożona będzie natychmiast na niego kara w wysokości pięciokrotnej ceny produktów, których dotyczy złamanie przepisów.

8.4. Dodatkowe roszczenia w stosunku do Kupującego nie są wykluczone mimo nałożenia kary wspomnianej w punkcie 8.3. Dodatkowo kupujący będzie obciążony wszelkimi kosztami sądowymi, które w wyniku działań musi ponieść firma NIMAX GmbH lub jej pracownicy.

9. Odstąpienie

Klienci mają prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która nie zawiera transakcji ani w celach handlowych, ani związanych z jej aktywnością zawodową.

Zwrot towaru i reklamacjeInformacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowyPrawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (NIMAX GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 9, 86899 Landsberg, Niemcy, Telefon +48 22 120 23 43, e-mail   )  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przy­sługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przy­padku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Koniec warunków odstąpienia od umowy

Wyłączenia z odstąpienia od umowy:

Prawo nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy towarów, które są produkowane na zamówienie klienta, wyraźnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb lub które nie nadają się do zwrotu ze względu na ich stan. Nie ma również zastosowania w przypadku umów o dostawę nagrań audio lub wideo lub oprogramowania, jeśli dostarczone nośniki danych zostały naruszone przez konsumenta, a także umowy/umów dla dostarczania zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeśli ich uszczelnienie zostało usunięte po dostawie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat
NIMAX GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 9
86899 Landsberg
Niemcy

E-Mail:  

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 (*) Niepotrzebne skreślić.

10. Reklamacje / Uszkodzenia podczas transportu

Jeśli opakowanie wykazuje przy dostawie wyraźnie widoczne oznaki uszkodzenia, powinno się odmówić przyjęcia kierując uwagi do osoby dostarczającej (proszę zanotować nazwisko doręczyciela) albo sprawdzić zawartość w obecności doręczyciela zwracając uwagę na dokładne sprawdzenie stanu towaru. W każdym przypadku prosimy o spisanie protokołu szkody.

Jeśli uszkodzenie towaru zostanie stwierdzone dopiero po otwarciu opakowania, prosimy skontaktować się z nami bezzwłocznie, abyśmy mogli zgłosić szkodę w firmie przewozowej (tel.: +48 22 120 23 43; e-mail:   ). Przy regulacji uszkodzeń transportowych potrzebujemy Państwa wsparcia. Z tego powodu prosimy o przechowanie opakowania w stanie niezmienionym w celu zabezpieczenia dowodów oraz o nieużywanie uszkodzonego towaru. Szczególnie pomocne byłoby wykonanie protokołu uszkodzeń na podstawie zdjęć.

Prosimy skontaktować się z nami w przypadku nieprawidłowej dostawy, zanim odeślecie Państwo do nas towar. W przypadku uzasadnionej reklamacji ponosimy koszty przesyłki zwrotnej.

11. Gwarancja

Okres gwarancji, jeśli chodzi o nowe towary, wynosi 2 lata, a w odniesieniu do towarów używanych 1 rok.  W przypadku przedsiębiorstw, termin przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji w przypadku towarów nowych mija po 1 roku, w przypadku towarów używanych gwarancja jest wykluczona. Wykluczeniu nie podlegają roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia życia, zdrowia albo ciała z winy Nimax GmbH albo rażącego niedbalstwa sprzedawców lub ich agentów.

Przepisy rękojmi stosuje się odpowiednio (mutatis mutandis).

12. Odpowiedzialność, prawa autorskie i ochrona danych

12.1. Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość stron naszego sklepu on-line została przygotowana z największa sumiennością. Jednakże nie bierzemy odpowiedzialności za kompletność, aktualność i dokładność informacji.

Zawartość stron w innych językach jest częściowo tłumaczeniem wykonanym przez automatyczne programy do tłumaczeń. Za błędy w tłumaczeniach nie bierzemy odpowiedzialności.

12.2. Odpowiedzialność za linki

Nasz sklep posiada linki do zewnętrznych stron internetowych. Za zawartość tych stron odpowiedzialny jest ich dostawca. Strony te zostały sprawdzone przez nas pod kątem zgodności ich treści z prawem. Stała kontrola zawartości bez konkretnych podejrzeń jest naruszeniem prawa. Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa, konkretny link do danej strony internetowej zostanie niezwłocznie usunięty.

12.3 Loteria

Udział w naszych loteriach jest bezpłatny. Nie można wnosić roszczeń co do wyników lub podziału wygranych. Dochodzenie drogą prawną jest wykluczone.

12.4. Prawa autorskie

Wszystkie treści na tej stronie są chronione prawem własności, nie mogą być kopiowane, zmieniane, wykorzystywane i rozpowszechniane bez naszej pisemnej zgody.

13. Obowiązujące prawo

Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem CISG. Miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających ze stosunku umowy jest Landsberg a. Lech, o ile kupujący uważany jest za przedsiębiorcę lub osobę prawną prawa publicznego.

14. Pozasądowe rozstrzyganie sporów online

Od 15 lutego 2016 Komisja Unii Europejskiej udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Dzięki niej konsumenci mają możliwość wstępnego rozstrzygania sporów dotyczących swoich zamówień internetowych bez konieczności wszczęcia postępowania sądowego. Dostęp do platformy rozstrzygania sporów można uzyskać poprzez link zewnętrzny http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ramach tego jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania Państwa o naszym adresie e-mail. Jest to:

Wszelkie spory wynikające z naszej umowy będziemy starali się rozwiązywać polubownie. Jeśli nie uda nam się osiągnąć porozumienia, to w sporach dotyczących kwoty powyżej 500 euro chętnie przeprowadzimy bezpłatne dla klienta postępowanie pojednawcze przed uznaną konsumencką komisją arbitrażową. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, klient ma prawo do podjęcia procedur prawnych.

14. Program partnerski

Program partnerski bazuje na wzajemnym zaufaniu. Partner nie ma możliwości egzekwowania refundacji opłat reklamowych wynikających z programu partnerskiego.

15. Gromadzenie danych umowy

Gromadzimy tekst umowy i wysyłamy dane zamówienia i nasze OW e-mailem. OW można w każdej chwili podejrzeć i ściągnąć z naszej strony. Poprzez logowanie do strefy klienta można podejrzeć swoje wcześniejsze zamówienia.

16. Klauzula salwatoryjna

Jeśli poszczególne postanowienia naszego regulaminu są częściowo lub w całości nieważne, ważność umowy co do pozostałych punktów pozostaje w mocy.